Sabtu, 26 Desember 2009

3 Macam Akar Kejahatan/ Penderitaan

AKUSALA-MULA 3

Akusala-Mula 3 : ada 3 macam akar kejahatan ( yang tidak baik ), yaitu :

1. Lobha : Keserakahan, ketamakan, ingin menerima tetapi tidak ingin memberi.
2. Dosa : Kebencian, dendam, berfikir akan menyakiti orang lain karena tidak senang.
3. Moha : Kebodohan batin, ketidak tahuan atau mengetahui secara salah.


Keterangan :
Akusala-Mula 3 ( 3 akar kejahatan ) :

- LOBHA : secara etika berarti ketamakan, tetapi secara psikologis berarti terikatnya pikiran oleh obyek-obyek. Inilah kadang-kadang disebut Tanha atau Keinginan, kadang-kadang pula disebut Loba, kadang-kadang pula disebut Kama atau Nafsu indera, kadang-kadang pula disebut Raga atau Hawa napsu.
- DOSA : secara etika berarti kebencian, tetapi secara psikologis berarti pukulan yang berat dari pikiran-pikiran terhadap obyek, yaitu pertentangan atau konflik. Mengenai ini terdapat dua macam nama, yaitu Patigha atau dendam atau Tidak senang dan Byapada atau kemauan jahat.
- MOHA : berarti kebodohan batin atau kurang pengertian. Ia juga disebut Avijja ( Tidak tahu ), atau Annana ( Tidak berpengetahuan ) atau Adassana ( Tidak nampak tidak mengerti ).

Kita umat Buddha wajib berusaha jangan menimbulkan dan memperkembangkan Akusala-Mula 3 ini dalam diri kita. Karena bila Akusala-Mula 3 telah timbul dan berkembang dalam diri kita, hal ini akan membawa penderitaan dalam kehidupan kita sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.

Akibat dari melakukan Akusala-Mula 3 adalah :

- Semua makluk sebagian besar dilahirkan menjadi setan ( Peta ) dan raksasa asura ( asurakaya ) dengan kekuatan LOBHA.
- Semua makluk dilahirkan di alam neraka ( Niraya ) dengan kekuatan DOSA.
- Semua makluk dilahirkan menjadi binatang ( Tiracchanayoni ) dengan kekuatan MOHA.

( Dighanikaya III.275.Itivuttaka 45 )

AKUSALA–VITAKKA 3

Akusala-Vitakka 3 : ada 3 macam pikiran jahat ( yang tidak baik ), yaitu :

1. Kama-vitakka : Pikiran yang menghasilkan keserakahan atau ketamakan.
2. Byapada-vitakka : Pikiran yang menghasilkan kebencian atau dendam atau kemauan jahat.
3. Vihimsa-vitakka : Pikiran yang menghasilkan kekejaman atau kebengisan.

Keterangan :
Contoh-contoh dari yang pertama dapat dilihat apabila seseorang memanjakan dirinya di dalam kelakuan sex yang rendah, seperti perjinahan, atau perbuatan-perbuatan sex yang melanggar, atau apabila seseorang dikuasai oleh keserakahan dan mencari uang melalui sumber-sumber yang melanggar hokum.

Pikiran-pikiran jahat macam kedua adalah apa yang ditimbulkan oleh kemarahan dan diperkuat oleh kebencian atau keinginan untuk membalas dendam.

Pikiran-pikiran jahat macam ketiga dapat dilihat pada seseorang yang bersenang-senang sendiri sambil mengorbankan orang lain atau orang yang senang memberi beban tugas yang berlebih-lebihan kepada bawahannya atau binatang-kerja dan merasa acuh tak acuh atas penderitaan makluk-makluk lain.

Catatan :
Sejauh berkenaan dengan tiga akar kejahatan :
Pikiran-pikiran jahat yang pertama adalah disebabkan oleh keserakahan ( raga ).
Pikiran jahat yang kedua adalah disebabkan oleh kemarahan ( dosa ).
Pikiran jahat yang ketiga adalah disebabkan oleh ketidaktahuan ( moha ).

( Anguttaranikaya III.446 )


AKUSALA-HETU 3

Akusala-Hetu 3 : ada 3 macam sebab yang tidak baik, yaitu :

1. Lobha-hetu : Sebab dari keserakahan atau ketamakan.
2. Dosa-hetu : Sebab dari kebencian atau dendam.
3. Moha-hetu : Sebab dari kebodohan batin atau ketidak tahuan.

Keterangan :

1. Lobha-hetu : Penyebab menimbulkan keinginan untuk membunuh, mencuri, berzina, main judi, meminum alcohol dan lain-lainnya.
2. Dosa-hetu : Penyebab menimbulkan kebencian, kemarahan, keirihatian, kekejaman, kecemburuan dan lain-lainnya.
3. Moha-hetu : Penyebab menimbulkan ketidak tahuan, tidak tahu yang mana benar dan salah, yang mana baik dan buruk, yang mana berguna dan tidak berguna, tidak dapat melihat hidup dan kehidupan sewajarnya atau tidak tahu hakekat hidup dan kehidupan ini.

Catatan :

- Lobha-hetu : Dapat terlahir di alam Setan dan Asura.
- Dosa-hetu : Dapat terlahir di alam Neraka.
- Moha-hetu : Dapat terlahir di alam Binatang.
( Lobha-hetu, Dosa-hetu, Moha-hetu adalah penyebab terlahirnya makluk di alam APAYA ).

( Abhidhammathasangaha bahasa Thai )


AKUSALA-SANNA 3

Akusala-sanna 3 : ada 3 macam pencerapan yang tidak baik, yaitu :

1. Kama-sanna : Pencerapan yang berkenaan dengan nafsu indera.
2. Byapada-sanna : Pencerapan yang berkenaan dengan nafsu mendendam atau kemauan jahat.
3. Vihimsa-sanna : Pencerapan yang berkenaan dengan kekejaman.

( Sangiti Sutta Patikavagga Dighanikaya bahasa Thai )


AKUSALA-SANKAPPA 3

Akusala-sankappa 3 : ada 3 macam pemikiran jahat, yaitu :

1. Kama-sankappa : Pemikiran yang berkenaan dengan nafsu indera.
2. Byapada-sankappa : Pemikiran yang berkenaan dengan mendendam atau kemauan jahat.
3. Vihimsa-sankappa : Pemikiran yang berkenaan dengan kekejaman.

( Sangiti Sutta Patikavagga Dighanikaya bahasa Thai )


AKUSALA-DHATU 3

Akusala-dhatu 3 : ada 3 macam unsur kejahatan, yaitu :

1. Kama-dhatu : Unsur kejahatan yang berkenaan dengan nafsu indera.
2. Byapada-dhatu : Unsur kejahatan yang berkenaan dengan dendam.
3. Vihimsa-dhatu : Unsur kejahatan yang berkenaan dengan kekejaman.

( Sangiti Sutta Patikavagga Dighanikaya bahasa Thai )


AKUSALA-CITTA 12

Akusala-citta 12 : ada 12 macam kesadaran / pikiran yang tidak baik atau jahat.

- Lobhamula-citta 8 : ada 8 macam akar loba.

1. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan tanpa ajakan, disertai kesenangan, bersekutu dengan pandangan salah.
2. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan ajakan, disertai kesenangan, bersekutu dengan pandangan salah.
3. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan tanpa ajakan, disertai kesenangan, tidak bersekutu dengan pandangan salah.
4. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan ajakan, disertai kesenangan, tidak bersekutu dengan pandangan salah.
5. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan tanpa ajakan, disertai masa bodoh, bersekutu dengan pandangan salah.
6. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan ajakan, disertai masa bodoh, bersekutu dengan pandangan salah.
7. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan tanpa ajakan, disertai masa bodoh, tidak bersekutu dengan pandangan salah.
8. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan ajakan, disertai masa bodoh, tidak bersekutu dengan pandangan salah.

- Dosamula-citta 2 : ada 2 macam akar kebencian.

1. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan tanpa ajakan, disertai ketidaksenangan, bersekutu dengan dendam.
2. Kesadaran / pikiran yang timbul dengan ajakan, disertai ketidaksenangan, bersekutu dengan dendam.

- Mohamula-citta 2 : ada 2 macam akar kebodohan.

1. Kesadaran / pikiran yang timbul disertai masa bodoh, bersekutu dengan keraguan.
2. Kesadaran / pikiran yang timbul disertai masa bodoh, bersekutu dengan kegelisahan.


AKUSALAVIPAKA-CITTA 7

Akusalavipaka-citta 7 : ada 7 macam kesadaran pikiran yang menjadi hasil/akibat dari Akusala-karma, yaitu hasil akibat yang tidak baik atau jahat.

1. Kesadaran mata timbul disertai masa bodoh.
2. Kesadaran telinga timbul disertai masa bodoh.
3. Kesadaran hidung timbul disertai masa bodoh.
4. Kesadaran lidah timbul disertai masa bodoh.
5. Kesadaran jasmani timbul disertai menyakiti.
6. Kesadaran menerima obyek disertai masa bodoh.
7. Kesadaran memeriksa obyek disertai masa bodoh.


AKUSALA-CETASIKA 14

Akusala-cetasika 14 : ada 14 macam bentuk batin yang jahat.

1. Mocatuka-cetasika 4 : 4 macam bentuk batin yang Moha-cetasika menjadi pemimpin.
- Moha : Kebodohan atau kegelapan batin.
- Ahirika : Tidak ada malu.
- Anottappa : Tidak ada takut atau nekat.
- Uddhacca : Kegelisahan.
2. Lokita-cetasika 3 : 3 macam bentuk batin yang Lobha-cetasika menjadi pemimpin.
- Lobha : Ketamakan atau kelobaan.
- Ditthi : Kekeliruan atau kepalsuan.
- Mana : Kesombongan.
3. Docatuka-cetasika 4 : 4 macam bentuk batin yang Dosa-cetasika menjadi pemimpin.
- Dosa : Kebencian.
- Issa : Keirihatian.
- Macchariya : Egois.
- Kukkuca : Kekhawatiran.
4. Thiduka-cetasika 2 : 2 macam bentuk batin yang Thina-cetasika menjadi pemimpin.
- Thina : Kemalasan.
- Middha : Kelelahan.
5. Vicikiccha-cetasika 1 : 1 macam bentuk batin keragu-raguan.
- Vicikiccha : Keragua-raguan atau kebingungan.


ANNASAMANA-CETASIKA 13

Annasamana-cetasika 13 : ada 13 macam bentuk batin yang sama keadaanya, yaitu dapat bersekutu kepada semua kesadaran / pikiran yang baik dan jahat.

1. Sabbacittasadharana-cetasika 7 : 7 macam bentuk batin yang bersekutu kepada kesadaran / pikiran yang baik dan jahat.
- Phassa : Kontak.
- Vedana : Perasaan.
- Sanna : Pencerapan.
- Cetana : Kehendak.
- Ekaggata : Pemusatan pikiran.
- Jivitindriya : Kehidupan jasmani.
- Manasikara : Perhatian.

2. Pakinnaka-cetasika 6 : 6 macam bentuk batin yang bersekutu kepada sebagian kesadaran / pikiran.
- Vitakka : Perenungan permulaan.
- Vicara : Perenungan penopang.
- Adhimokkha : Keputusan.
- Viriya : Usaha.
- Piti : Kegiuran.
- Chanda : Keinginan untuk berbuat.


Semoga bermanfaat………..


SABBE SATTA BHAVANTU SUKKHITATTA….

SEMOGA SEMUA MAKLUK BERBAHAGIA….


SALAM METTA,


Charles Ben


Sumber: Kamus Umum Buddha Dharma by Panjika

Tidak ada komentar:

Posting Komentar